De Carbon Footprint

De Carbon Footprint is een zeer bekende "milieumaat" binnen het bedrijfsleven, met name in Engeland zeer populair.

Eigenlijk is de Carbon Footprint niet anders dan de CO2 uitstoot die door een bedrijf veroorzaakt wordt. Die CO2 uitstoot wordt uitgedrukt in kilogram CO2 equivalent. "Equivalent" omdat ook andere broeikasgassen (zoals methaan) meetellen in de berekening.

Het is van belang voor inkopers te weten dat de Carbon Footprint gewoonlijk niet "van de wieg tot het graf" is: het betreft alleen de uitstoot van de onderneming zelf. Omdat doorgaans de meeste luchtvervuiling plaats vindt bij de productie van materialen en grondstoffen die door de onderneming worden ingekocht, moet de inkoper zelf een LCA (Life Cycle Analyse) maken om een volledig beeld te krijgen ("van de wieg tot de poort") van datgene dat hij of zij inkoopt.
Carbon Footprint informatie van een bedrijf is dus van belang bij het maken van een LCA van een productketen (zoek in Google op "carbon footprint" plus de bedrijfsnaam, en vaak verschijnt het milieujaarverslag met gegevens over de uitstoot). Het interpreteren avn de getallen moet gebeuren met de nodige zorg, omdat er verschillende definities bestaan.

Er zijn 3 belangrijke issues in het kader van input voor een LCA:

a. de 3 verschillende Carbon Footprint Niveaus
b. de conversie van elektriciteit naar CO2 emissies
c. het feit dat broeikasgasssen niet de enige milieuvervuilende emissies zijn

De 3 verschillende Carbon Footprint Niveaus zijn:
Niveau 1. alleen de broeikasgassen die bij de productie zelf vrij komen
Niveau 2. Niveau 1 plus broeikasgassen van transport, zakelijke reizen en woonwerk verkeer
Niveau 3. Niveau 2 plus broeikasgassen van "outsourcing"

Het is dus van belang om uit te zoeken wat meegenomen is en wat niet.

De conversie van elektriciteit is een klassiek probleem in LCA. Het probleem is dat de uitstoot per GJ verschillend is per land. Het ene land produceert zijn stroom nu eenmaal schoner (Noorwegen) dan het andere land (Ierland). en wat te doen met de nucleaire stroom uit Frankrijk. In Europa is het het verstandigste om met een Europees gemiddelde te werken (zie www.ecocostsvalue.com Tab FAQs).

De laatste issue isdat CO2 niet de enige vervuiler is.
In veel gevallen is dit wel het geval, zoals bij personenauto's, maar de inkoper moet er op bedacht zijn dat soms andere vervuilende stoffen, zoals fijnstof, veel belangrijker zijn. Daarom wordt aanbevolen om ecokosten als maat te nemen.
Als voorbeeld de ecokosten van zeetransport:
- 0,0009 €/tonkm voor CO2
- 0,0012 €/tonkm voor SO2
- 0,0016 €/tonkm voor fijnstof

terug
home