Wat zijn ecokosten?


Ecokosten zijn een maat voor milieubelasting op basis van preventiemaatregelen. Het zijn kosten die eigenlijk gemaakt zouden moeten worden om de vervuiling van bodem, water en lucht en de uitputting van de aarde te verminderen tot een niveau dat "moeder aarde" dat dragen kan. Zo zou er bijvoorbeeld voor elke 1000 kg CO2 emissie voor € 135,- geïnvesteerd moeten worden in windmolens in de zee (en soortgelijke maatregelen). Wanneer men dit consequent zou doen, dan zou de totale CO2 emissie uiteindelijk halveren t.o.v. 1990. Het broeikaseffect zou dan naar verwachting stabiliseren en de temperatuur zou uiteindelijk niet meer stijgen. Men kan dergelijke berekeningen ook maken voor andere problemen van milieuvervuiling zoals verzuring, vermesting, vorming van zomer smog en stofvorming, en verder voor verbruik van (zware) metalen, fossiele brandstoffen en land (waaronder het regenwoud). Het rekensysteem van ecokosten is ontwikkeld aan de TU Delft. Zie www.ecocostsvalue.com. Aiming Better heeft ecokosten als milieumaat gekozen omdat deze milieumaat een begrijpelijke achtergrond heeft en de berekening ervan het meest transparant is. De meeste andere milieumaten hebben immers de nogal subjectieve benadering van de “weging van de relatieve ernst”, om de verschillende deelproblemen bij elkaar te kunnen optellen tot één getal.

Hoe passen we ecokosten toe?
Aiming Better maakt gebruik van tabellen van ecokosten van de TU Delft, of eventueel van tabellen van Winket voor elementen in de bouw . De LCA’s (levenscyclusanalyses) die hieraan ten grondslag liggen zijn “van zand tot klant”, d.w.z. vanaf de winning van grondstoffen tot het gereedgekomen product, de gebruiksfase (met onderhoud) en de zogenaamde End-of-Life fase.

Wat hebben we aan een ecokostenberekening?
Een berekening van ecokosten geeft aan of het ene alternatief milieuvriendelijker is dan het andere. Dit kan echter alleen wanneer de twee alternatieven functioneel en kwalitatief goed vergelijkbaar zijn.
Als oplossingen echter sterk van elkaar verschillen in kwaliteit en/of functie, en dus eigenlijk moeilijk vergelijkbaar zijn (bijvoorbeeld handgemaakte schoenen, kleding, speelgoed versus massaproductie uit lage lonen landen of nieuwbouw versus renovatie), moeten we niet naar de ecokosten alleen kijken. De ecokosten/waarde-verhouding, EVR, is dan maatgevend voor de beste keuze in termen van duurzaamheid. Waarde is hier gedefinieerd als de prijs die men bereid is te betalen. Door deze verhouding toe te passen, neemt men aspecten van kwaliteit, grootte, vormgeving en plaats mee, omdat dit type aspecten immers de waarde van de oplossing bepalen. De ecokosten/waarde-verhouding is een wetenschappelijke grootheid voor de duurzaamheid van een product of dienst in algemene zin.

terug
home